من یک فردم
یک فرد عادی
یک17ساله
یک کنکوری
ی کسی که وبلاگشو زده تا دنیاشو با شما تقسیم کنه ;)